Bloemen op zandgrond

Goed voor insecten
Goed voor vlinders en bijen
Goed voor vogels

Zandgrond is in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden niet algemeen. Er zijn enkele oude rivierduinen of donken. Daarnaast wordt er zand wordt gebruikt op bouwterreinen en in de wegenbouw. Zandgrond is minder voedselrijk dan klei of veen, waardoor onder meer gras minder hard groeit en meerdere soorten een kans krijgen. Het is daarom vaak gemakkelijker om een bloemrijk resultaat te bereiken op zandgrond, ook op korte termijn.

Mogelijkheden voor aanleg

Inzaaien

termijn resultaat (jr)

1-22-55-1515+

Doorzaaien

termijn resultaat (jr)

1-22-55-1515+

Beheer aanpassen / bijstellen

termijn resultaat (jr)

1-22-55-1515+

Inzaaien op kale grond, wanneer bijvoorbeeld nieuwe zandgrond is aangebracht. Zaaien tussen half augustus en half oktober op vochtige grond met buiig weer.
Als het een braakliggend terrein is dat maar voor een paar jaar wordt gebruikt, kies dan voor een zaadmengsel met éénjarige soorten (zie soorten).

Aantallen: afhankelijk van het mengsel 1 tot 4 gram per m2

De aanwezige vegetatie wordt doorgezaaid met soorten voor zandgrond of akkerkruiden. Het mengsel in afhankelijk van de duur van het gebruik (zie soorten). Na het zeer kort maaien van de vegetatie, zaaien tussen half augustus en half oktober op vochtige grond met buiig weer.

Aantallen: afhankelijk van het mengsel 1 à 2 gram per m2

Vaak ontstaat op zandgrond, na verloop van tijd, vanzelf een interessante bloemrijke vegetatie die bijzonder is in onze omgeving. Beheer bestaat uit 1 à 2 x per jaar maaien en afvoeren. Maai gefaseerd: laat altijd minstens 25% van de vegetatie staan voor vlinders en bijen. Eerste maaibeurt in juni / juli, tweede maaibeurt in september / oktober.

Bij 1 x maaien: maaien in september / oktober en een deel laten staan. Laat het maaisel even liggen zodat de soorten zich kunnen uitzaaien. Voer dit beheer gefaseerd uit ten behoeve van vlinders en bijen.

Soorten

Eénjarige soorten die ingezaaid kunnen worden op een terrein dat 1 of 2 jaar wordt gebruikt: akkerviooltje, echte kamille, gele ganzebloem, korenbloem, reukeloze kamille, smalle wikke, vierzadige wikke, grote klaproos.

Bij meer dan eenjarig gebruik kan het Blauwzaam mengsel worden ingezaaid, aangevuld met soorten zoals avondkoekoeksbloem, grote kaardenbol, middelste teunisbloem, wilde reseda en wouw.

Beheer

Overgangsbeheer

Wanneer éénjarige bloemsoorten worden gezaaid is overgangsbeheer niet van toepassing. Bij een meerjarig mengsel kan het noodzakelijk zijn om ongewenste soorten te verwijderen.

Regulier beheer

1 tot 2 keer per jaar gefaseerd maaien en afvoeren in juni / september en juli/ oktober.
Eventueel (gedeeltelijk) de vegetatie laten staan en in het vroege voorjaar aanharken en verwijderen.

jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
Regulier beheer
Maaien en afvoeren
Aanharken en afvoeren
Overgangsbeheer
Verwijderen ongewenste soorten