Overleg Melkweg

Op 23 juni heeft veldbezoek en overleg plaats gevonden tussen Blauwzaam en de gemeente Molenwaard over het beheer van de Melkweg in Bleskensgraaf. In 2014 is daar het Blauwzaam mengsel ingezaaid en er wordt ecologisch beheerd; 2 x per jaar maaien en afvoeren en de eerste keer in juli. We werden er echter op gewezen (door degene die de Melkweg monitord) dat gras en brandnetels de bloemen aan het verdrukken waren.
We kwamen tot de conclusie dat het lastig blijft om door middel van een vastgelegde datum in een bestek het juiste beheer toe te passen omdat elk jaar anders is. Dit jaar groeit alles zeer uitbundig door het natte weer en vooral gras krijgt de overhand. Toch zijn er ook mooie stukken, maar die leken al een keer te zijn gemaaid. Het kan dus zinvol zijn om in plaats van de eertse maaibeurt in juli al een keer eerder te gaan maaien (half mei) om het gras te onderdrukken.
Voorlopig hebben we afgesproken het huidige maaibeheer aan te houden, omdat je de natuur soms ook de tijd moet gunnen. Maar we blijven monitoren en indien we tot de gezamenlijke conclusie komen dat beheer misschien anders moet, dan gaan we dat uitproberen.
Mooi stukje langs de Melkweg
Mooi stukje langs de Melkweg
Mooi stukje langs de Melkweg
Mooi stukje langs de Melkweg
Overleg Melkweg
Overleg Melkweg